PEDAGOGISCH KLIMAAT

Het pedagogisch klimaat draagt eraan bij dat iedereen zich veilig voelt in de school. Er is een schoolregel en er zijn afspraken en protocollen opgesteld om duidelijkheid te bieden. We stralen vertrouwen uit naar de leerlingen in hun mogelijkheden en zijn consequent in de aanpak. 

ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING

De school heeft een managementteam dat bestaat uit de intern begeleider en de directeur. Zij geeft advies en ondersteunt de leraar in zijn werk met de leerlingen. Daarvoor is een schoolondersteuningsprofiel vastgesteld. Tevens laat het managementteam zich adviseren door het Steunpunt en zet middelen in die zij beschikbaar stelt. Daar waar de ondersteuning en begeleiding intern niet toereikend is, wordt de verbinding gelegd met het regionaal zorgnetwerk voor advies en begeleiding.  

PERSONEEL EN PROFESSIONALISERING

De kwaliteit van ons onderwijs wordt bepaald door de kwaliteit van de medewerkers. Wij besteden aandacht aan deskundigheidsbevordering door middel van scholing en collegiale consultatie in verschillende vormen. Nieuwe medewerkers krijgen bij aanvang een begeleidingstraject.   

Er wordt ingezet op didactische en pedagogische deskundigheidsbevordering. De digitale vaardigheden zijn op niveau, waardoor elke medewerker redzaam is binnen zijn eigen vakgebied. Tevens wordt er gebruik gemaakt van eenieders expertise en zijn er coördinatoren voor de aandachtsgebieden identiteit, sociaal emotionele ontwikkeling, taal, rekenen en ict.