Groep 6

De leerkracht is Niek van Nellestijn.

Er wordt aan de basisvakken taal, spelling, rekenen en begrijpend lezen gewerkt. Daarnaast zijn er nog een aantal andere vakken zoals tekenen, handvaardigheid, muziek, geschiedenis, aardrijkskunde en verkeer. 

In groep 6 werken we ook met een Chromebook. Dat betekent dat we naast werken op papier digitaal oefenen. Daardoor kan er goed op niveau gewerkt worden. 

De training Rots en Water wordt voor het eerst aangeboden in groep 6. Die training leert je op een goede manier weerbaar te zijn. 

Eén keer in de week hebben ze gym van de vakleerkracht en één keer in de week van de groepsleerkracht.

In groep 6 wordt voor de eerste keer besproken wat het verwachte uitstroomperspectief is voor het voortgezet onderwijs.